Szervezet

Zalabéri Általános Iskola Diákönkormányzata (ZaDök)

A ZaDök 2021-22-es munkaterve

A ZaDök Szervezeti és működési szabályzata

A ZaDök célja:

1. az aktív társadalmi lét tanulása

2. a diákjogok védelme
3. a diákok érdekeinek képviselete
4. a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása
5. a hagyományok őrzése és újak teremtése
6. a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése
7. a diákság kulturális programokon való részvételének támogatása, ezirányú kezdeményezéseik segítése
8. az iskolán belüli jogérvényesítés illetve kötelességteljesítés megismertetése, gyakoroltatása
9. lehetőség felkínálása és biztosítása a közéleti tevékenység elsajátítására, gyakorlására

Diákönkormányzat feladata:

1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében járjon el, az iskola diákságát legteljesebb mértékben tájékoztassa, valamint  segítse a diákok és a tanárok közötti lehető legjobb kapcsolat kiépítését.
    2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
     3. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:
          - tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.)
          - sport- és szabadidős programok szervezése
          - kulturális programok szervezése
  4. A diákönkormányzat kötelessége a hozzá intézett kérdések megválaszolása (szükség esetén a megfelelő szervhez, testülethez való továbbítása), és a tanulói érdekek legjobb képviselete.

 

Alapelvek:

A DÖK az iskola diákságának álláspontját képviseli.

A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló egyeztetése.

A DÖK lehetőséget ad ahhoz, hogy a diákok megismerhessék jogaikat, lehetőségeiket, magukat a megfelelő fórumon képviseljék. A szervezet tagja lehet az iskola minden diákja. A szervezet tagjainak joga: képviselőket delegálni a szervezet testületeibe, javaslatot tenni a tisztségviselők személyére, részt venni a közös munkában.

A DÖK mindenkor maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A szervezetet a DÖK mindenkori elnöke (továbbiakban elnök), akadályoztatása esetén a DÖK megbízott elnökhelyettese képviseli.

Senkit sem érhet hátrány azért, mert a DÖK munkájában részt vesz.

A DÖK a nevelőtestület meghallgatásával maga dönt működéséről.

Gyakorolja a diákok kollektív jogait.

A tevékenységi köreit vezeti, a hagyományokat ápolja és újakat teremt, a működéshez szükséges feltételeket biztosítja. Tevékenységével támogatja az iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek a színes diákéletet szolgálják. Együttműködést vállalhat mindazon szervezetekkel, amelyek célkitűzéseivel egyetért.

A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK szervezetével kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, eseményekről. Törekszik megteremteni működésének gazdasági hátterét az iskola anyagi támogatása mellett.

A diákok és tanárok számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva a kulturális szórakozási lehetőségek bővítéséhez.

Véleményt nyilvánít a diákokat érintő kérdésekben.

Javaslatot tesz az iskolát érintő kérdésekben.

Érdemi választ ad a hozzá intézett kérdésekben.

Működteti az ötletládát.

Tájékoztatja a diákokat az őket érintő rendezvényekről, eseménynaptárt vezet.

A DÖK szervezeti felépítése

I. A DÖK-nek tagja az iskola valamennyi diákja

II. A diákönkormányzati tagság megszűnik, ha a tanuló és az iskola közötti jogviszony megszűnik

A DÖK alapegysége:

Az iskola osztályközösségei alkotják

 • az osztályok 2 fővel képviseltetik magukat a diákönkormányzat általános gyűlésein.
 • a választás egyszerű szótöbbséggel történik
 • a megválasztott képviselők feladata, hogy tájékoztassák az osztályukat a DÖK tevékenységéről, az aktuális feladatokról, képviseljék osztályuk érdekeit, véleményét.

 

A diákönkormányzat tisztségviselői:

A DÖK elnöke:             

     - Összehangolja és irányítja az DÖK munkáját helyettese segítségével.
     - Összehívja és előkészíti az üléseket, kihirdeti a napirendet.
     - Vezeti az DÖK gyűléseit, gondoskodik róla, hogy feljegyzés készüljön az ülésről.
     - Képviseli az iskola diákságát a különböző fórumokon, iskolán kívül és belül.
 

A DÖK elnökhelyettese:

     - Folyamatosan együtt dolgozik az elnökkel, segíti annak munkáját.
     - Szükség esetén helyettesíti az elnököt teljes jogkörrel

 

Jegyző: A ZaDök gyűlésein jegyzőkönyvet készít, e-mailen továbbítja az információkat az érintett tanároknak,  osztályfőnököknek.                        

"Környezettudatos magatartás" csoport vezetője:

 • A tisztasági verseny felelőse
 • Ellenőrzi (képviselő társaival és egy tanárral) az osztályokat, az osztályok számára kijelölt területek tisztaságát
 • Környezettudatos programok szervezése

Szabadidőfelelős:        

  - Információkat gyűjt, felmérést végeztet az osztályok szabadidős tevékenységekre vonatkozó igényeiről, ötleteket gyűjt.
  - Tájékozódik az iskolán kívül szerveződő lehetőségekről, majd minderről tájékoztatja a diákönkormányzatot.

Sportfelelős:

     -  Kapcsolatot tart a testnevelő tanárokkal.
     - Információkat gyűjt, felmérést készíttet az osztályok igényeiről.
     - Ötletekkel, javaslatokkal áll elő, tájékozódik az iskolán kívül szerveződő       lehetőségekről.
     - Irányítja a DÖK  által szervezett sportprogramokat, mozgósít a rendezvényekre.

PR  felelős:            

     - Híreket, információkat közöl a ZaDök Facebook oldalán.
     - Tájékoztatja az iskola tanuló ifjúságát az DÖK tevékenységéről és az aktuális eseményekről.
     - Közvetlenül tájékoztatja az osztályfőnököket az osztályra vonatkozó feladatokról és azok végrehajtásáról.
     - Reklámkampányok során népszerűsíti a diákönkormányzati munkát, felelős a DÖK faliújságért.
     - Kapcsolatokat szervez és tart fenn iskolán kívüli szervezetekkel, intézményekkel.

Mediafelelős:

 • Fényképeket, videókat készít a programokról, gondoskodik a publikálásról.

 

Tevékenységeket tervező táblázat:

Cél

 

Sikerkritérium

 

Feladatok

 

Eszközök

(tárgyi, anyagi)

 

Felelősök

Résztvevők

 

Határidők

 

Ellenőrzés és értékelés

 

 

Visszacsatolás

 

 

Értélelési szempontok

Pedagógus számára

 • A csoport verbális kommunikációja a feladatvégzés közben
 • A diákok figyelme feladatvégzés közben
 • A diákok csoporton belüli aktivitása
 • A diákok mások előtti szereplésének vállalása
 • Etikus viselkedés

Diákok számára

 • Egyén és csapat munkája
 • Sikerült-e megvalósítani a célt?
 • Egyén helye a csoportban
 • Felmerült kérdések, konfliktusok kezelése
 • A külvilág reakciói a csoport munkájára, vélemények összegyűjtése