Művészeti projektek

A művészeti projekt általános célja

A projekt célja, hogy a művészet iránt érdeklődő gyermek szabadságát kibontakoztassuk az alkotó pedagógiai közegben.  Mintákat adjunk a gyerekek számára a művészet-, a projekt-, a dráma- és az integrációs pedagógia eszközeivel a szabálykövetéstől az eredeti alkotásig. A tanulókban tudatosodjon az esztétikai értékvilágok (egyetemes, partikuláris, magán) különbözősége. Folytassanak műélvező és művészi alkotást létrehozó tevékenységet. Kritikusan szemléljék a társadalom normatív jellegét és a saját képességeik korlátait. A tanulók fogadják a nembeli művészi értékek befogadásának segítését, vállaljanak konfliktust a nembeli értékek mentén a közvetlen környezetének esztétikájáért, a benne megjelenő művészi alkotások őrzésért és az emberi teljesítmény tiszteletéért.

A projekt módszerének lényege a közvetített értékek, az értékek tanulása és az értéktanulás segítésén keresztül:

 • érték (egyetemes, partikuláris, magán)
  • szép – csúnya értékduál
  • közösségi jelleg, szocializáció, individuális
  • képesség, kulcskompetencia
  • művészetek (szabálykövetéstől az eredetiségig)
   • festészet
   • ének – zene
   • néptánc
   • irodalom, költészet
   • színjáték, dráma
 • az érték tanulása, az alkotó diák tevékenysége
  • az értékduál mentén műélvező és művészi alkotást létrehozó tevékenységeket folytat
  • a társadalom normatív jellegét, korlátait megéli az egyén képességeinek kibontakozásával (szabadságának megélésével és lehetőségeinek tudatosodásával)
  • művészeti tevékenységeket folytat (fest, énekel – zenél, népi táncol, verset szaval, prózát mond, színjátékot ad elő, drámafoglalkozáson vesz részt).
 • az érték tanulásának segítése, a pedagógus ízlésformáló tevékenysége
  • az értékduál mentén a diákok műélvező és művészi alkotást létrehozó tevékenységeit segíti
  • a társadalom normatívái mentén a pedagógus segíti a diákot megélni a társadalmi korlátokat, és az egyén képességeinek fejlesztésével segíti a megismerési, a kommunikációs, a művészeti nevelés, alkotás kulcskompetenciák kibontakozását
  • a pedagógus segíti a diák művészeti tevékenységét: környezet és vizuális kultúra, ének-zene, tárgyformálás - konstruálás, néptánc, színjáték, drámaórák biztosításával.
  • alkotás bemutatása, megmérettetése (iskolai, kistérségi, megyei, országos, nemzetközi szintű) alkotói napokkal, galériával, kiállítással, művészeti bemutatóval