Művészeti projektek

Szabálykövetéstől az eredetiségig az általános iskolai művészeti nevelésben

A jó gyakorlat célja, hogy a művészet iránt érdeklődő gyermek szabadságát kibontakoztassuk az alkotó pedagógiai közegben.  Mintákat adjunk a gyerekek számára a művészet-, a projekt-, a dráma- és az integrációs pedagógia eszközeivel a szabálykövetéstől az eredeti alkotásig. További célként fogalmazza meg a jó gyakorlat, hogy a tanítványokban tudatosítani szükséges az esztétikai értékvilág (egyetemes, partikuláris, magán) különbözőségét, biztatni és serkenteni kell a műélvező és művészi alkotást létrehozó tevékenységet, kritikusan szemléltetni a társadalom normatív jellegét és a saját képességek korlátait. A tanulók tanulják meg elfogadni a nembeli művészi értékek befogadásának segítését,  vállaljanak konfliktust a nembeli értékek mentén a közvetlen környezetük esztétikájáért, a benne megjelenő művészi alkotások őrzésért és az emberi teljesítmény tiszteletéért.

A „Szabálykövetéstől az eredetiségig az általános iskolai művészeti nevelésben” jó gyakorlatunk kiemelten és célzottan szolgálja az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kulcskompetencia kialakítását, mert magában foglalja az esztétikai megismerést illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezésének fontosságát a tradicionális művészetek nyelvén. A művészetek műveltségterület alapja a KÉK tanterv művészetek műveltségterület. A jó gyakorlatunk konzekvensen alkalmazza a projektpedagógia eszközrendszerét az „Alkotói napok” és „Művészeti bemutató” projektekben.